PANANAW (VISION STATEMENT)

BAYAN NG CALUMPIT, BAYANG MAPAGMALASAKIT: Ang dakilang Munisipalidad ng Calumpit ay isang payapa at progresibong bayan na may mayamang kultura at tradisyon ng pagkakaisa, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa na hinubog at pinatatag ng mabubuting mga mamamayang maka-Diyos, maka-kalikasan, makatao at maka-bansa.

THE TOWN OF CALUMPIT, A TOWN OF COMPASSION: The great Municipality of Calumpit is a peaceful and progressive town with a rich culture and tradition of unity, compassion, and love for fellow citizens, molded and strengthened by good citizens who are God-fearing, nature-loving, humane, and patriotic.

 

LAYUNIN (MISSION STATEMENT)

Sa diwa ng bayanihan, pagtutulungan at pagmamalasakit sa kapwa ng mga Calumpiteño ay iaangat ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan at ibayong papaunlarin ang sinisintang Bayan ng Calumpit sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na oportunidad sa lahat, mabuting pamamahala, payapang mga pamayanan, malinis na kapaligiran at malusog na mamamayang magbibigay dangal sa ating Diyos at Bayan.

In the spirit of cooperative solidarity, collaboration, and concern for fellow Calumpiteños, we will elevate the quality of life of our citizens and further develop the beloved Municipality of Calumpit by providing equal opportunities to all, good governance, peaceful communities, a clean environment, and healthy citizens who will bring honor to our God and Country.