PANDUCOT

Ito ay latian sa kabilang ibayo ng San Jose na noo`y may malalagong taniman ng pandan. Ang pook na ito ay sagana sa sari-saring uri ng mga isda, dahilan upang ang pangunahing hanapbuhay ng mga naninirahan sa pook na ito ay ang pangingisda. Iisang paraan lamang ang ginagawa nilang panghuhuli, dinudukot nila ang mga isda sa pagitan ng mga halamang pandan at naging palasak ang mga salitang “pandan at dukot” nang lumaon ay naging “Pandukot”