GUGO
 
Noon ang lugar na ito ay isang malaking kagubatan na hinawan at natagpuan ang isang malaking punong kahoy na kinilalang “puno ng gugo”, naging kilala ang pook na ito sa taguring Gugo dahil ito ang nagiging palatandaan ng mga dumaraan dito hanggang sa paglipas ng mahabang panahon ito na ang naging pangalan ng lugar.