BULUSAN

Dating baryo Matungaw. Sa pagtagal ng panahon ang pook na ito ay ginawang pastulan ng mga kalabaw, napalitan ng bulusan ang pangalan, dahil nangangahulugan iyon ng “bulus o bulusan” sapagkat doon nanginginain ang mga kalabaw bagamat nakasuga ang mga ito sa mahabang lubid.